Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
แมสหน้ากากอนามัยเด็ก

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ หน้ากากอนามัยเด็ก

ณ เวลานี้สถานการณ์COVID-19 กลายเป็นภัยร้ายที่ทำให้ประชาชนทั่วโลกที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตื่นตัวกับการสวมหน้ากากอนามัยอย่างปฎิเสธไม่ได้ เพราะ หน้ากากอนามัยเด็ก นั้นถือได้ว่าเป็นการปกป้องสำหรับเด็กที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผล ร่วมกับมาตรการอื่นๆ อาทิ เว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวบ่อยๆ การสวมใส่ หน้ากากอนามัยเด็ก สำหรับเด็ก การสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีมาตรฐานที่จะช่วยลดการกระจายของเชื้อและการอาการไอ จาม ได้ แต่สำหรับเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นอีกนิด กับการเลือก แมสก์ หรือหน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าตัวเล็ก ให้มันเหมาะสมกับวัย ใส่สบาย …