Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
คุณแม่วัยละอ่อน

คุณจะทำอย่างไรเมื่อเป็นคุณ แม่วัยละอ่อน

ย้อนกลับไปในอดีตยุคเก่าหรือคนอาจจะมองว่าเป็นยุคโบราณ การแต่งงานของเด็กสาวอายุน้อย 15 ปีขึ้นไปถึง 18 ปี ถือเป็นเรื่องปกติ แต่คำว่าปกตินี้เกิดจากสภาพสังคมในอดีตที่มองว่าสุภาพสตรีเป็นเพียงช้างเท้าหลัง จึงมักมีการจับคู่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เรียกกันว่าการคลุมถุงชนไปกับผู้ชายที่เป็นบุตรหลาน หรือคนที่ผู้ใหญ่เห็นสมควร ในเวลาต่อมาค่านิยมการดังกล่าวเริ่มหายไป และสุภาพสตรีจะเริ่มมีการแต่งงานช้าลงมากขึ้นเนื่องจากมุ่งไปหาหาความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงานก่อน หรือบางคนก็เลือกครองโสด แต่ในทางกลับกันอีกสภาพปัญหาหนึ่งกลับพบเจอในปัจจุบันคือ ปัญหาการให้กำเนิดเด็กตอนที่ยังไม่พร้อมหรือกรณีคุณ แม่วัยละอ่อน นั้นเอง คุณ แม่วัยละอ่อน กับประเด็นปัญหาระดับโลก ย้อนกลับไปในช่วงปี 2015 เพราะปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนกลายเป็นประเด็นสำคัญเป็นอย่างมากและกลายเป็นวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกวาระหนึ่งที่ประชาคมโลกได้ร่วมกันประชุมหารือ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยในส่วนของการสร้างหลักความมั่นคงและประกันให้คนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพวะทางสังคมของคนทุกเพศและทุกช่วงวัย ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เป็นอุปสรรคหรือถูกมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องแก้ไขกันด่วนนั่นก็คือ …